Přepsání asm starého mcu do modernějšího

Ahoj
spolužák ze třídy si jako maturitní výrobek vyhlédl lab. zdroj řízený mcu pomocí PWM. Jenomže je tam použit starý mikráč a program je ještě v asm. Byl by velkej problém pro někoho, kdo umí v asm to přepsat pro modernější procesor?


;********************************************************************************
;*  Program SIRZDR24.ASM                            *
;*Program nam riadi, mení výstupné napätie stabilizovaného zdroja na princípe  *
;*šírkovej modulácie ( PWM ). Pre riadenie boô využitý mikrokontroler AT90S2313 *
;*fi ATMEL. Riadenie je realizované pomocou štiroch tlačitiek. Dva tlačitka nam *
;*umožňujú meniť, zvečšovať a zmenšovať napätie po krokoch t.j.približne 6 mV. *
;Tieto tlačitka sú pripojené na 0. 1. bit portu D. Ďalšie dva tlačitka nam   *
;*umožňujú zmenu napätia po väčších skokoch, teda rýchlejšiu zmenu výstupného  *
;*napätia. Uvedené riadenie je možno použiť na rôzne záťaže s ohľadom na dovo- *
;*lený prúdový odber koncového stupňa.                     *                        *
;********************************************************************************
                                    
    .NOLIST	
	.INCLUDE "2313def.inc"	
	.LIST	
	.CSEG	;kódový segment
	.DEF REG=r20	 ;pracovný register    
    .DEF ACC=R19   ;akulátor = register r19    
	
	ldi reg,$00    ; PORT D = vstupný port
    out ddrd,reg 
    LDI REG,RAMEND	
	OUT SPL,REG	 ;nastav SP na koniec RAM
	LDI REG,$08	
	OUT DDRB,REG	 ;aktivuj portB na vystup
	LDI REG,0b10000001	;8bitová PWM
	OUT TCCR1A,REG	
	LDI REG,0b00000011   ;preddelička 8
	OUT TCCR1B,REG	
	CLR REG	
	OUT OCR1AH,REG	    ;OCR1AH=$00
	
    
    ldi acc,$f0 ;počiatočný stav pre ACC ( sirku impulzov )
zac:  sbis pind,0 ;tlačitko pripojené na 0.b
    rjmp roz  ;portu D - zväčšovanie šírky jemným
    rcall caka ;krokom
opp1:  sbic pind,0 
    rjmp opp1  ;ošetrenie zákmitov tlačitka   
    rjmp nac1  
roz:  sbis pind,1 ;tlačitko pripojené na 1. bit portu D 
    rjmp roz1  ;pre zmenšovanie šírky impulzov jjemným
    rcall caka ;krokom
opp2:  sbic pind,1 
    rjmp opp2  ;ošetrenie zákmitov tlačitka 
    rjmp nac2 
roz1:  sbis pind,4 ;tlačitko pripojené na 1. bit portu D 
    rjmp roz4  ;pre zmenšovanie šírky impulzov jjemným
    rcall caka ;krokom 
opp4:  sbic pind,4 
    rjmp opp4  ;ošetrenie zákmitov tlačitka   
    rjmp nac4
roz4:  sbis pind,5 ;tlačitko pripojené na 1. bit portu D 
    rjmp op1   ;pre zmenšovanie šírky impulzov jjemným
    rcall caka  ;krokom
opp5:  sbic pind,5
    rjmp opp5  ;ošetrenie zákmitov tlačitka 
    rjmp nac5

op1:  clr reg    ;vynulovanie reg. R31, vyssi byt porovnavacieho   
    adc r31,reg  ;registra citaca/casovaca  
    out ocr1ah,reg ;   "        
    out ocr1al,acc ;zapisanie obsahu acc do nizsieho bytu porovn.reg.
    rjmp zac 
  
nac1:  ldi reg,$01  ;hodnota kroku ( 1 ) do acc 
    add acc,reg  ;načitanie novej hodnoty do acc, pripočítanim kroku 
    cpi acc,$ff  ;ak je väčšia hodnota ako 0EaH zapiš do acc číslo
    brne op1   ; 0FFH - v skoku na návestie rovno0
    rjmp rovn0
    
nac2:  ldi reg,$01  ;hodnota kroku ( 1 ) do acc 
    sub acc,reg  ;načitanie novej hodnoty do acc, odčítanim kroku 
    cpi acc,$00  
    brne op1    ;05H - v skoku na návestie rovno1
    rjmp rovn1

nac4:  ldi reg,$08  ;hodnota kroku (8 ) do acc 
    add acc,reg  ;načitanie novej hodnoty do acc, pripočítanim kroku 
    cpi acc,$e0  ;ak je väčšia hodnota ako 0E0H zapiš do acc číslo
    brsh rovn4  ; 0F0H - v skoku na návestie rovno4
    rjmp op1

nac5:  ldi reg,$08  ;hodnota kroku ( 4 ) do acc 
    sub acc,reg  ;načitanie novej hodnoty do acc, odčítanim kroku 
    cpi acc,$09  
    brlo rovn5   ;08H - v skoku na návestie rovno5
    rjmp op1

rovn0: ldi acc,$fe 
    rjmp op1
 
rovn1: ldi acc,$01
    rjmp op1

rovn4: ldi acc,$f0 
    rjmp op1
 
rovn5: ldi acc,$09
    rjmp op1
    
caka:  ldi r17,$02 ; oneskorenie 
nav1:  dec r17
     brne nav1
     ret 	

Akorát bych přepsal definiční soubor a zkusil to přeložit pro tiny2313. Kód by měl být kompatibilní.