PIC12F1572 ADC to PWM

Prajem krásny slnečný,
chcem sa podeliť o skúsenosti s PIC12F1572.Potreboval som urobiť prevodník ADC na PWM, trvalo to síce dlho, ale rozchodil som to a možno to niekto použije ako časť svojho kódu… Ak by niekto našiel nejaké chyby, poprípade vedel existujúci kód vylepšiť, zmenšiť alebo čokoľvek, určite sa záujemci potešia.
Princíp tohto kódu je jednoduchý, načíta si napätie na vstupe RA2 a prevedie to bez konverzie na PWM výstupu RA5, ideálne na riadenie napríklad nejakého ventilátora termistorom (v mojom prípade)

#include <pic12f1572.h>
#include <stdio.h>


// CONFIG1
#pragma config FOSC = INTOSC  // (INTOSC oscillator; I/O function on CLKIN pin)
#pragma config WDTE = OFF    // Watchdog Timer Enable (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF   // Power-up Timer Enable (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = OFF   // MCLR Pin Function Select (MCLR/VPP pin function is digital input)
#pragma config CP = OFF     // Flash Program Memory Code Protection (Program memory code protection is disabled)
#pragma config BOREN = OFF   // Brown-out Reset Enable (Brown-out Reset disabled)
#pragma config CLKOUTEN = OFF  // Clock Out Enable (CLKOUT function is disabled. I/O or oscillator function on the CLKOUT pin)

// CONFIG2
#pragma config WRT = OFF    // Flash Memory Self-Write Protection (Write protection off)
#pragma config PLLEN = OFF   // PLL Enable (4x PLL disabled)
#pragma config STVREN = ON   // Stack Overflow/Underflow Reset Enable (Stack Overflow or Underflow will not cause a Reset)
#pragma config BORV = HI    // Brown-out Reset Voltage Selection (Brown-out Reset Voltage (Vbor), high trip point selected.)
#pragma config LPBOREN = OFF  // Low Power Brown-out Reset enable bit (LPBOR is disabled)
#pragma config LVP = OFF    // Low-Voltage Programming Enable (High-voltage on MCLR/VPP must be used for programming)

void ADC_result()
{
  ADCON0bits.GO=1;        // ADC start conversion
  while(ADCON0bits.GO);      // wait for conversion done
}

void PWM()
{
  PWM1CLKCON = 0b00000001;     // Set HFINTOSC clock, no prescaler.
  PWM1CON = 0b01100000;       // PWM control (standard mode).
  PWM1PH = 0;            // Phase.
  PWM1PR = 2047;          // Period.
  APFCONbits.P1SEL = 1;       // PWM1 on RA5.
  PWMENbits.PWM1EN_A=1;
}

void ADC_set()
{
  ANSELAbits.ANSA2=1;       // Analog input on PIN RA2
  ADCON0bits.CHS=0b10;      // Analog channel RA2
  ADCON1bits.ADFM=1;       // ADC set to ADRESL
  ADCON0bits.ADON=1;       // ADC enabled
  ADCON1bits.ADCS=0b11;      // ADC conversion clock select as FRC
}

void main(void) 

{
  TRISAbits.TRISA=0b100;     // I/O RA2 input
  CM1CON0bits.C1ON=0;       // Disable Comaprator
  OSCCON = 0b01111010;      // 16 Mhz oscillator.
  PWM();
  ADC_set();
  
while(1)
  {
    ADC_result();
    PWM1DC=ADRES;
    PWMLDbits.PWM1LDA_A=1;
  }
}